Menu
home
>>
ทดสอบวัสดุภาคสนาม

วันนี้ ( 2 เมษายน 2563 )

แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี  โดย กลุ่มวิชาการ งานด้านวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพวัสดุงานทาง(QCT)   ได้ดำเนินการทดสอบวัสดุภาคสนาม สาย หมู่4,หมู่7 ตำบลโคกไม้ลาย – หมู่3 ตำบลเนินหอม และ  สายบ้านดอนไผ่ภู่ ม.1-บ้านกระทุ่มแพ้ว ม.3 โดยมี นายสุภัทร์ชัย สังฆฤทธิ์ นายช่างโยธา (พร.)  เป็นหัวหน้าชุด ซึ่งผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content