Menu
home
>>
ขทช.ปราจีนบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID 19)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1662010213947457&set=pcb.1662011633947315&type=3&theater

วันนี้  ( 31 มีนาคม 2563  เวลา 16.00 น. ) 

                นายสมชาย  ชะนะภัย  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี   นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงจัดกิจกรรม   Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ (COVID 19)   โดยทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงานและฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์    ณ บริเวณแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content