Menu

ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ข่าวท่องเที่ยว
ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบงานต่างๆ

รูปไอค่อน เส้นทางลัด/เส้นทางเลี่ยง

เส้นทางลัด/เส้นทางเลี่ยง

รูปไอค่อน SMS

SMS

รูปไอค่อน อินทราเน็ต

อินทราเน็ท

รูปไอค่อน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

รูปไอค่อน ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น

ราคาวัสดุ

รูปไอค่อน ระบบสารบรรณ

องค์ความรู้ 2555

รูปไอค่อน ข่าวสารกระทรวงคมนาคม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รูปไอค่อน คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (Work Manual)

คู่มือ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก (Work Manual)

Facebook

Facebook

ท่องเที่ยวไทย

ท่องเที่ยวไทย

แผนที่โครงข่าย

รูปไอค่อน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ข่าวฝึกอบรม

โครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบ

ลงนามออนไลน์

ลงนามออนไลน์

drr-2019-04-17_20-24-00_044060.png

งาน QCS

รูปไอค่อน ระบบติดตามผลการดำเนินการ

งบทดรอง

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1610603505779

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัด ตรวจสอบว่า ประกาศ/คำสั่ง เกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ ของแต่ละจังหวัด ว่ามีมาตรการอย่างไรบ้าง

Scroll Up Skip to content